Συμμετοχή του Δρ. Βικελή σε διεξαγωγή κλινικών μελετών ως ερευνητής/ συνερευνητής:


1. Κλινική μελέτη CAMG334A2301 LIBERTY της εταιρείας Novartis με τίτλο: "A 12-week double-blind, randomized, multicenter study comparing the efficacy and safety of once monthly subcutaneous 140 mg AMG 334 against placebo in adult episodic migraine patients who have failed 2-4 prophylactic treatments". Ρόλος στη μελέτη: Principal investigator. Θεραπευτική Κατηγορία: Ημικρανία. Φάση ΙΙΙb, σε εξέλιξη.

2. Κλινική μελέτη 20120297/ARISE της εταιρείας Amgen με τίτλο: "A Phase 3, Randomized, Double-blind, Placebo-controlled Study to Evaluate the Efficacy and Safety of AMG 334 in Migraine Prevention (ARISE Study)". Ρόλος στη μελέτη: Principal investigator. Θεραπευτική Κατηγορία: Ημικρανία. Φάση ΙΙΙb, Ολοκληρώθηκε τον 6/2017.

3. Κλινική μελέτη SUM 30046 της εταιρείας GlaxoSmithKline με τίτλο: "A randomized, double-blind, single attack, placebo-controlled, parallel group evaluation of the efficacy and tolerability of sumatriptan Fast Disintegrating Tablet (FDT) 50mg and 100mg versus placebo during the mild pain phase of a migraine attack.". Ρόλος στη μελέτη: sub-investigator. Θεραπευτική Κατηγορίας: Ημικρανία. Φάση ΙΙΙb, Ολοκληρώθηκε.

4. Κλινική μελέτη 100955 της εταιρείας Wyeth με τίτλο: "A randomized, double-blind, placebo-controlled study of venlafaxine XR in outpatients with Tension Type Headaches." Ρόλος στη μελέτη: sub-investigator. Θεραπευτική Κατηγορία: Κεφαλαλγία Τάσεως. Φάση ΙΙΙb, Ολοκληρώθηκε.

5. Κλινική μελέτη SUM 30053 της εταιρείας GlaxoSmithKline με τίτλο: "Μια τυχαιοποιημένη, διπλά τυφλή, ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο κλινική μελέτη μιας ημικρανικής κρίσης με παράλληλες ομάδες για την εκτίμηση της έναρξης δράσης ενός νέου σκευάσματος σουματριπτάνης σε μορφή δισκίων 50mg και 100mg στην οξεία θεραπεία της ημικρανίας." Ρόλος στη μελέτη: sub-investigator. Θεραπευτική Κατηγορία: Ημικρανία. Φάση ΙΙΙb, Ολοκληρώθηκε.

6. Κλινική μελέτη SUM 403046 της εταιρείας GlaxoSmithKline με τίτλο: "Μια τυχαιοποιημένη, διπλά τυφλή, κλινική μελέτη διασταυρούμενων ομάδων, ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο για τη διερεύνηση της σχέσης της υποτροπής της ημικρανίας και συμπτωμάτων άγχους και κατάθλιψης σε ασθενείς που έλαβαν θεραπεία με σουματριπτάνη." Ρόλος στη μελέτη: sub-investigator. Θεραπευτική Κατηγορία: Ημικρανία. Φάση ΙΙΙb, Ολοκληρώθηκε.

 

Συμμετοχές του Δρ. Βικελή σε διεξαγωγή κλινικών μελετών ως συγγραφέας πρωτοκόλλου ή επικεφαλής της κλινικής ομάδας

1. Κλινική μελέτη CFTY720DGR03 DIAMOND της εταιρείας Novartis (Hellas).- Non interventional, prospective, observational stuDy assesIng safety and quAlity of life of a Greek population of patients with Multiple sclerOsis under treatmeNt with Gilenya (fingolimoD) Συγγραφέας του πρωτοκόλλου και επικεφαλής της κλινικής ομάδας.

2. Κλινική μελέτη CFTY720DGR02 RESPOND της εταιρείας Novartis (Hellas).- Factors influencing tREatment Satisfaction in relapsing remitting multiple sclerosis Patients currently ON therapy with first line Disease modifying treatments. Επικεφαλής της κλινικής ομάδας.

3. Κλινική μελέτη CFTY720DGR01 STORMS της εταιρείας Novartis (Hellas).- Cost of illnesS in PatienTs with Relapsing fORms of Multiple Sclerosis. Επικεφαλής της κλινικής ομάδας.

4. Κλινική μελέτη CNVF233AGR3- FIGHT της εταιρείας Novartis (Hellas).- Observational study assessing demographic, economic, and clinical Factors assocIated with access and utilization of Healthcare services of paTients with multiple sclerosis under treatment with EXTAVIA (interferon beta 1b). The FIGHT Study. Επικεφαλής της κλινικής ομάδας.

5. Κλινική μελέτη CENA713DGR09-BEHAVE της εταιρείας Novartis (Hellas).-Κλινική μελέτη BEHAVioral symptoms of patiEnts with mild to moderate Alzheimer's disease in Greece and association with overall quality of life. Επικεφαλής της κλινικής ομάδας.

6. Κλινική μελέτη CELC200AGR06_STAMINA της εταιρείας Novartis (Hellas)- - Title of study: "Non-Interventional observational STudy to facilitate eArly detection and identification of end-of-dose wearing-off syMptoms IN PArkinson's disease. Επικεφαλής της κλινικής ομάδας.

7. Κλινική μελέτη CELC200AGR07_STAMINA II της εταιρείας Novartis (Hellas).- Title of study: Observational STudy to determine the frequency of weAring-off syMptoms and hyperkInesias in patients with ParkinsoN's disease recently treated with StAlevo- STAMINA II. Συγγραφέας πρωτοκόλλου και επικεφαλής της κλινικής ομάδας.